215

BAP Projeleri

Proje No Proje Adı  Başlangıç ve Bitiş Tarihi 
 32825  Teacher’s Perceptions of Approaches to Geology Educations 03.03.2009-31.12.2009 
 32852
 POLAR GRUP İÇEREN UYUMLAŞTIRICILARIN POLİOLEFİN NANOKOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 04.03.2009-31.12.2009 
 32980
 INVESTİGATİON OF HYPOXİC CONDİTİON İN PRE -ECLAMPSİA BY RAMON TWEZEERS 11.05.2009-31.12.2009 
 32993  THEORİZİNG ISLAMİSM AS A TOTALİTY OF THİNGS 14.05.2009-31.12.2009
 33012  SEMİCLASSİCAL QUANTUM MECHANİCS AND NONCOMMUTATİVİTY 20.05.2009-31.12.2009
 33015  PETROGRAPHY AND THİNSECTİON DETERMİNATİONS OF ANCİENT SUBMERGED SETTLEMENT AND ENVİRONMENTS OF HAZAR LAKE 20.05.2009-31.12.2009
 33016  EVRENSEL SERENDİP ELEMANLARINININ ZAMANA BAĞLI PROBLEMLERDE GEÇİŞ ELEMANI OLARAK UYGULANMASI 01.06.2009-31.12.2009
 33044  19.YÜZYIL OSMANLI VE FRANSIZ KADASTROLARINDA GAYRİMENKUL GELİR VE KIYMETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ MESELESİ 28.05.2009-31.12.2009 
 33045   ESKİ HARFLİ MÜHENDİSLİK DERGİLERİ 28.05.2009- 28.11.2009
 33046  OTTOMAN NAUTICAL TERMINOLOGY AS ATTESTED IN THE 18TH CENTURY SOURCES 28.05.2009- 28.11.2009
 33047  Polianilin/CeO2 Nanokompozit Kaplamaların Antikorozyon Etkileri 28.05.2009- 28.11.2009
 33057  THE COPOLIMERIZATION OF PYYROLE WITH AW DIHYDROXY POLY (DIMETHYL SILOXANE) VIA ELECTROCHEMICAL METHODS 28.05.2009-31.12.2009
 33058  DIŞBÜKEY DÜRÜMLÜ KENDİNE İLGİN ÖRTÜLER VE LEBESGUE ÖLÇÜLERİ HAKKINDA 28.05.2009-31.12.2009
 33068  Ferrosenil Naktakinon Türevlerinin Sentezi 11.06.2009- 31.12.2009
 33080 TTF Türevi Bileşiklerin Birleşme Reaksiyon Mekanizmalarının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi 01.07.2009-31.12.2009
 33081  Investigation of Total Antioxidant Contents of Heat-Processed Dietary Onion Plants in Turkey 01.07.2009-01.09.2009
 33086  Nietzsche’nin Yazılımlarında Bilim, Sanat ve Doğa 01.07.2009-01.07.2010
 33087  Investigation of Various Pt-Pd Based Nano-Sized Catalysts for Alcohol Oxidation Reactions in Direct Methanol and Ethanol Fuel Cells 01.07.2009-01.09.2009
 33105  Çift Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Poliakrilamit Jellerde Jelleşme ve İletkenliğinin İncelenmesi 01.07.2009-01.09.2009
 33106  Altpotansiyellerde Depolama Tekniği Üzerine Bir Yapay Sinir Ağı Uygulaması 01.07.2009-01.09.2009
 33108  Determination of Lead in Hair Its Segmental Analysis By Solid Sampling Elekrothermal Artomic Absorption Spectrometry 01.07.2009-01.09.2009
 33109  Söz Edimleri Üzerine Bir Araştırma: Judith Butler ve J.L.Austin’de Edimsellik 01.07.2009-01.01.2010
 33114  Film Formation Proces of PS/PBA Latex Blends Depending on Particle Size 01.07.2009-01.09.2009
 33116  DETERMİNATİON OF SELENİUM İN EGG BY USİNG GFAAS 01.07.2009-31.12.2009
 33117  ADFT STUDY ON THE MECHANİSM OF RUTHENİUM CATALYZED AZİDE-ALKYNE CYCLOADDİTİON REACTİON 01.07.2009-31.12.2009
 33127  ANADOLUDA YETİŞEN SALVİA TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN DİTERPENLERİN ANTİKOLİNESTERAZ AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 01.07.2009-31.12.2009
 33159  Delay Dependent Stability Criteria For a Class Of Uncertain Time Delay Systems Of Neutral Type 05.05.2009-31.12.2009
 33171  BİR LOKAL KONFORM MANİFOLDU’NUN CR ALTMANİFOLDLARI 10.08.2009-31.12.2009
 33178  GIDA ÜRÜNLERİNDE BENZOİK VE SORBİK ASİDİN KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE TAYINI 10.08.2009-31.12.2009
 33179  VOLTAMMETRİC DETERMİNATİON OF CU ION USİNG MODİFİED GCE 10.08.2009-31.12.2009
 33198  TÜRK HALK İSLAM’ININ HETERDOKS VE SENKRETİK OLARAK KAVRAMSALLAŞTIRILMASI ÜZERİNE:MEHMET F.KÖPRÜLܒNÜN ÇALIŞMASI HAKKINDA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 23.09.2009-31.12.2009
 33206  POLY 3,4 -ALKİLENDİOKSİTİYOFEN NANOYAPILARI 23.09.2009-31.01.2010
 33210  DÜZLEMSEL BOŞLUKLU DALGA KILAVUZLARI İLE YÜKSEK ENERJİLİ LAZER ATIM KISATILMASI 24.09.2009-31.12.2009
 33211  SÜLFONİK ASİT İÇEREN SÜLFONAMİD ESASLI POLİMERİK REÇİNENİN HAZIRLANMASI VE BAZİK BOYALARIN SUDAN GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI 24.09.2009-31.12.2009
 33271  PVDF Esaslı iletken Polimerler 08.10.2009-10.01.2010
 33281  SÜLFONİK ASİT İÇEREN SÜLFONAMİD ESASLI POLİMERİK REÇİNENİN HAZIRLANMASI VE BAZİK BOYALARIN SUDAN GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI 25.09.2009-31.12.2009
 33313  PT KATKILI NİMN FİLMLERİNDE DEĞİŞ TOKUŞ ANİZOTROPİSİ 12.11.2009- 31.12.2010
 33397  FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİN İÇİN LAKKAZ BİYOSENSÖRÜ YAPIMI 19.01.2010-31.12.2010
 33464X  AMONYAĞI OKSİTLEYEN ARKELERİN ATIKSU ARITIMINDAKİ VARLIĞININ GÖSTERİLMESİ VE ROLÜNÜN DİĞER NİTROJEN DÖNGÜSÜ MİKROORGANİZMALRINA KARŞIN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE BELİRLENMESİ 26.02.2010-26.02.2012 
 33454  TC NİN DIŞ POLİTİKASI VE BİR YUMUŞAK GÜÇ OLARAK DİNİN KULLANIMI 15.03.2010-31.12.2010
 33456  İKTİSADİ ANALİZ VE FRANSA İSTATİSTİK İDARESİ 1852 TARIM SAYIMI 15.03.2010-31.12.2010
 33463  TÜRKİYE DE İSLAM SOSYAL AĞLAR VE SİYASAL GÜVEN 16.03.2010-31.12.2010
 33464  B.SUBTİLİS TE PHR PEPTİTLERİNİN YVFL GEN EKSPRESYONU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 22.03.2010-31.12.2010
 33470  ON RİCCİ TENSOR OF WEAKLY CONCİRCULAR SYMMETRİC RİEMANNİAN SPACES 22.03.2010-31.12.2010
 33490  A NOTE ON SOME VECTOR FİELDS ON A RİEMANNİAN MANİFOLD WİTH A SPECİAL TYPE OF SEMİ SYMMETRİC CONNECTİON 25.03.2010-31.12.2010 
 33756  Y203:Nd3+ NANOFOSFOR MALZEMELERİNİN YAPI VE FOTOLÜMİNESANS ÖZELLİKLERİ 20.04.2010-31.12.2010
 33762  EVRİMSEL MÜHENDİSLİK MAYA STRES CEVAPLARINI ANALİZ ETMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR YAKLAŞIM 20.04.2010-31.12.2010
 33768  ELEKTROCOPOLYMERİZATİON OF 3,4 ALKYENE DİOXYHİOPHENE WİTH N SUBSTİTUTED SULFONYL PYRROLES ON SİNGLE CARBON FİBER MİCROELECTRODE ELECTROCHEMİCAL IMPEDANCE BEHAVİUR 20.04.2010-31.12.2010 
 33780  NONLİNEER DALGA SİSTEMLERİNDE PERİYODİK DALGALARA SÖNÜMÜN ETKİSİ 12.05.2010-31.12.2010
 33781  TİYOFEN VE PİROL FONKSİYONLU POLİSTİREN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU 12.05.2010-31.12.2010 
 33787  RU VE CU KATALİZÖRÜ AZİT ALKİN KATILMA TEPKİMELERİ ÜZERİNE KUANTUM MEKANİK BİR ÇALIŞMA 12.05.2010-31.12.2010
 33789  KİNOLİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM 12.05.2010-31.12.2010 
 33803  VINYLENEDİTHİOPHENES VDTT AND DİTHİENOTHİOPHENES DTT BUİLDİNG BLOCKS FOR CONJUGATED SYSTEMS 10.06.2010-31.12.2010 
 33804  KOMPOZİT POLİMER JELLERİNDE KRİTİK ÜSTELLER ÜZERİNE FLORENS ÇALIŞMASI  10.06.2010-31.12.2010
 33812  ısıtma olmaksızın plastik prosesi  02.06.2010-31.12.2010
 33817  STUDENTS UNDERSTANDNG OF ENVİRONMENT 02.06.2010-31.12.2010
 33818  hiperbolik uzayların 1-tipinden gauss tasvirine sahip hiperyüzeyleri  02.06.2010-31.12.2010
 33819  METAL İYONU BELİRLENMESİNDE KİMYASAL SENSÖRLER OLARAK İMPRİT EDİLMİŞ FLORESANS POLİMERLER  02.06.2010-31.12.2010 
 33820  AMİNOASİTLERİN POLİMER MODİFİYE ELEKTROTLAR İLE SEÇİCİ TAYİNLERİ İÇİN ELEKTROKİMYASAL SENSÖR  31.12.2010-31.12.2010 
 33825  AZO DYE DECOLARİZATION AND ITS EFFECT ON ELEVTRİCİTY GENEREATİON İN SINGLE CHAMBER AİR CATHODE MİCROBİAL FUEL CELLS  02.06.2010-31.12.2010
 33828  KEAHLER MANİFOLDLARININ DOUBLY WARPED ÇARPIM CR-ALTMONİFODLARI  02.06.2010-31.12.2010
 33848  DOĞAL GIDA İÇERİKLERİNEN OLUŞAN GIDA TOKSİNLERİNİN TAYİNİ İÇİN KAPİLER ELEKTROFORETİK YÖNTEMLER  15.06.2010-31.12.2010
 33861  The İllegality of Legality: The Law Work Permitsfor Foreigns in Turkey  08.07.2010-31.12.2010
 33862  Floresans Tekniği Kullanılarak Kil Katkılı PS Filmlere Oksijen Difüzyonu  08.07.2010-31.12.2010
 33870  Compensating Structural weakness with Social Movement Unionism  07.07.2010-31.12.2010
 33876 Kabarcıklı sıvılarda Kavitasyonlu Daimi Lüle Akışlarının Kararlılığı  14.07.2010-31.12.2010
 33880  Martın Heidegger de doğruluk Kavramı  14.07.2010-31.12.2010
 33881  Poly(N,N-Dimethylacrylamide) Hydrogels : Formation by Free Radical Crosslinking Copolymerization, Characterization and gel Properties  14.07.2010-31.12.2010
 33889  An Implıct Finite Difference Scheme For Focusing Solutions of The Generalized Davey-Stewartson system  14.07.2010-31.12.2010 
 33890  Atomik Kuvvet Mikroskopisinde Yayın Statik Sapması ile Gerçek Atomik Çözünürlük 14.07.2010-31.12.2010 
 33895  Grafende Diraç Fermiyonlarını Hapsetmek için Bir Non-Komütatif Uzay Yaklaşımı 16.07.2010-31.12.2010
 33896  observation of Network Formation, Fractal Nature, Universality İnternal Morphology of the Polymer Networks Theory and Experiment 16.07.2010-31.12.2010
 33900  Pluralistic Vitue Ethics in Kierkegaard and Nietzsche 14.07.2010-31.12.2010
 33907  yeni türkiye sinemasında bellek savaşları 10.08.2010-31.12.2010
 33916  ISIL İŞLEMLER YOLUYLA CNT ÜRETİM : SAYISAL ANALİZ 10.08.2010-31.12.2010
 33935 PLURALİSTİC VİTUE ETHİCS İN KİERKEGAARD AND NİETZSSHE 30.06.2010-31.12.2010
 33953   DEVELOPMENT OF NEW ELECTROCATALYSTS FOR DİRECT ETHANOL FUELS CELLS 02.09.2010-31.12.2010
 33955  AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNDE MEFV EKZON METİLASYONU VE EKPRESYON ANALİZLERİ 02.09.2010-31.12.2010
 33956  Self Assemblies of Block Copolymers as Potential Drug Nanocarries 28.09.2010-31.12.2010
 33981  KUTSAL-DÜNYEVİ İKİLİKLERİNDEN DİNİ-SEKÜLER SÜREKLİLİĞE DOĞRU 08.10.2010-31.12.2010
 33994  AZO DYE DECOLORİZATİON AND LTS EFFECT ON ELECTRİCİTY GENERATİON İN SİNGLE CHAMBER AİR CATHODE MİCROBİAL FUEL CELLS 21.10.2010-31.12.2010